Oprichting Lopersgroep de Grensrunners

In augustus 1986 nam Lammert Visscher het initiatief om enkele keren een oproep te plaatsen in het Reuvers Waekblad zoals het Gazetje toen heette, of mensen belangstelling hadden om te gaan hardlopen aan de Grens in Reuver. Op die oproepen kwamen op 31 augustus een vijftiental personen af voor de eerste loop. Na afloop wilde hij een een kop thee drinken bij Frits Niemans van cafe de Grens. De groep had als motto vrijheid / blijheid. Vanaf 31 augustus 1986 is de Lopersgroep een officiële vereniging.

Algemeen
De lopersgroep bestaat uit een groep van ca. 90 vrouwen en mannen die graag de loopsport in groepsverband beoefenen. De Grensrunners zijn een fanatieke groep die gezelligheid goed kunnen combineren met het op peil houden van hun conditie. Elke loper wordt vrijgelaten om zijn eigen tempo te bepalen. Onder fanatiek verstaat de Lopersgroep het regelmatig in groepsverband hardlopen volgens een van te voren vastgesteld programma. Als lopersgroep vinden we dat iedereen die de loopsport een warm hart toedraagt bij ons welkom is. Iedereen die sportief bezig wil zijn en de wil heeft om prestaties van welk niveau dan ook te leveren, kan meedoen.

Waarom ga je bij de Grensrunners?
Voor de huidige groep is dit voor de (hardloop)kick en uiteraard voor de gezelligheid. Hardlopen kan immers ook joggen of trimmen genoemd worden en dan klinkt dit meteen niet zo zwaar.

Waar lopen de Grensrunners?
In de zomermaanden zijn de parkoersen gelegen aan de Duitse grens en in het Duitse bos. In de wintermaanden wordt er veelal over verharde wegen in- en om Reuver gelopen. Heb je belangstelling kom dan eens kijken op zondagmorgen of loop meteen eens mee. Wil je meer informatie dan kun je altijd contact opnemen met onze secretaris. Stuur een email naar:
contact@grensrunners.nl

Lid worden

We vinden het leuk dat je besloten hebt om samen met ons te gaan hardlopen of wandelen. Binnen onze groep is vrijheid, blijheid het motto. Bijna alles mag en niets moet. Iedereen mag kiezen hoe vaak zij/hij wil trainen en met welke intensiviteit. We zijn een gemengde, sfeervolle groep waarbij het beoefenen van onze hobby in een ontspannen sfeer voorop staat. Onze vereniging telt momenteel ca. 75 leden en uiteraard hopen we ook jou als nieuw lid te mogen begroeten. Echter dit is voor ons geen doel op zich. Wil je enkele weken testen? Prima, loop met ons mee, leer andere leden kennen en drink daarna gezellig een kop thee met ons mee.

Nieuwe leden willen we vragen we om onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Het inschrijfformulier kan per post of via email naar onderstaand adres worden gestuurd.
Ledenadministratie
Judith Slabbers
Veenmos 2
5953MN Reuver

Mocht je verder vragen hebben, neem gerust contact op met het bestuur of vraag één van de leden. Lid worden kan altijd en lid zijn heeft voordelen, namelijk:
– Gebruik maken van de faciliteiten, incl. thee na training.
– Ontvangen van nieuwsbrieven en algemene nuttige informatie.
– Kortingen bij geselecteerde hardloop speciaalzaken tot wel 10%.
– Wandelen, excursies en evenementen.
– Samen deelnemen aan de wedstrijden.

Contributies

De contributie bedraagt € 20,– per jaar met de volgende verdeling:
– Lid worden 1e kwartaal = Contributie € 20,00 voor het volle kalenderjaar.
– Lid worden 2e kwartaal = Contributie € 15,00 voor het resterend deel van het kalenderjaar.
– Lid worden 3e kwartaal = Contributie € 10,00 voor het resterend deel van het kalenderjaar.
– Lid worden 4e kwartaal = Contributie € 5,00 als boven plus het daarop volgend jaar.

In principe ben en blijf je lid zodra je betaling binnen is. Wel willen we je vragen je af te melden bij de penningmeester indien je besluit geen lid te blijven. Leden en nieuwe leden maken de contributie over op de bankrekening van Lg. de Grensrunners, (ING) bankrekeningnummer; NL68INGB0677621493.

Clublokaal

Adres
Keulseweg 202 5953 Reuver Nederland

Komende vanaf Roermond/Swalmen:
– N271 richting Tegelen
– Bij rotonde Reuver binnenkomende rechtsaf
– Vervolgens 3e weg linksaf
– Doorrijden tot aan kerk Offenbeek
– Op T-splitsing rechtsaf (Keulseweg)
– Keulseweg volgen tot aan het einde (rechts cafe de Grens)
– Voor grensovergang 50m rechts
– Rechterzijde voormalige garage = clublokaal

Komende vanaf Belfeld/Venlo:
– N271 richting Swalmen/Roermond
– Op rotonde rechtdoor
– Vervolgens 1e weg links
– Over spoorwegovergang rechtdoor
– Na 3km grensovergang Witte Steen
– Voor grensovergang 50m rechts
– Rechterzijde voormalige garage = clublokaal

Privacybeleid

Lopersgroep de Grensrunners heeft een privacybeleid. Klik op onderstaande link om het privacybeleid te downloaden.

PRIVACYBELEID van LG de Grensrunners

__________________________________

Privacy-beleid LG de Grensrunners

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die lopers groep de Grensrunners (hierna genoemd: de Grensrunners) verwerkt van haar leden, ereleden en andere belanghebbenden.
Indien je lid wordt van de Grensrunners, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Grensrunners verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te
bewaren.

1. Verantwoordelijke
1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LG de Grensrunners
Postadres: Broeklaan 141
5953 NA Reuver
KvK nummer 12040556

1.2 De ledenadministratie is bereikbaar via contact(@)grensrunners.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Grensrunners en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), startdatum lidmaatschap, toestemming publicatie
beeldmateriaal.
2.2 De Grensrunners verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie, of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Grensrunners.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van contributie (evenementen) te innen / verwerken.
2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het
lidmaatschap bewaard.
2.4 de Grensrunners gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren middels e-mail
(nieuwsbrief). Hierin wordt informatie over activiteiten, diensten en andere interessante
onderwerpen over de Grensrunners vermeld. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde
mogelijk door een email te sturen naar contact@grensrunners.nl

3.Beeldmateriaal
3.1 Op onze publiekelijke evenementen worden foto’s gemaakt die we delen op onze website en social media. We zullen altijd zorgvuldig met beeldmateriaal omgaan. Wanneer u bezwaar heeft met publicatie van door ons gemaakt beeldmateriaal, op een van de door ons georganiseerde evenementen, dient u dit voorafgaand aan het evenement kenbaar te maken bij het bestuur. Wij nemen geen verantwoording voor door derde geplaatst beeldmateriaal.
3.2 Tijdens besloten evenementen die wij organiseren voor onze leden worden foto’s gemaakt die  wij delen op onze website en social media. Wanneer u bezwaar heeft met publicatie van gemaakt beeldmateriaal dient u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken bij het bestuur.

4. Bewaartermijnen
De Grensrunners verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Grensrunners passende en organisatorische maatregelen getroffen. Persoonsgegevens worden nooit met commerciële partijen en derde gedeeld ongeacht de grondslag van het verzoek.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens, en als mailserver voor het verzenden van
nieuwsbrieven, maakt de Grensrunners gebruik van software van Mailchimp, zogenaamde
verwerker. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

6. Inzage, wijzigen, verwijderen
6.1 Via de ledenadministratie van de Grensrunners kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stuur een mail naar contact@grensrunners.nl. De Grensrunners zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Stuur een mail naar contact@grensrunners.nl

7 Klachten en vragen
7.1 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Grensrunners je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris via mail contact@grensrunners.nl
7.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de secretaris. Stuur een mail naar contact@grensrunners.nl

8. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

9. Beveiliging
De Grensrunners neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigingen tegen te gaan. De website van de Grensrunners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik stuur dan een mail naar contact@grensrunners.nl